Dla Pacjenta

 

Dane dotyczące Szpitala:

Szpital Pucki Sp. z o.o.

Adres: 84-100 Puck, ul. 1 Maja 13A

Tel. 583 800 291 Część Administracyjna

Tel. 583 800 764 Część Medyczna

Fax 583 800 068

adres mailowy do sekretariatu: sekretariat@szpitalpuck.pl

NIP: 5871700418

REGON: 000308229

KRS: 0000462529

 

Informacja dotycząca RODO:

 

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., Szpital Pucki Sp. z o. o. informuje, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Pucki Sp. z o. o., 84-100 Puck, ul. 1 Maja 13A.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@szpitalpuck.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


            Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego dokonaliśmy wszelkich starań, aby dane były bezpieczne i  przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

 

 

Dane dotyczące ubezpieczania zdrowotnego:

Pacjent, który  zamierza skorzystać z udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, ma obowiązek okazania dokumentu poświadczającego prawa do ich uzyskania (dokument potwierdzający opłacanie składek zdrowotnych).

W przypadku nagłego trybu przyjęcia dokument poświadczający ubezpieczenie zdrowotne Pacjent powinien przedstawić nie później niż 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia lub przed upływem 30 dni do rozpoczęcia udzielania świadczenia (w przypadku, gdy chory nadal przebywa w Szpitalu).

Spis dokumentów potwierdzających uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: http://www.nfz.gov.pl/ .

 

 

Dane dotyczące urodzeń, zgonów i dokumentacji medycznej:

W celu otrzymania „Pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka” należy przedstawić dowód osobisty lub aktualne zaświadczenie o stałym zameldowaniu matki dziecka.

Osoba zgłaszająca się po „Kartę statystyczną do karty zgonu” powinna przedłożyć dowód osobisty lub aktualne zaświadczenie o stałym zameldowaniu osoby zmarłej oraz własny dowód tożsamości.

Pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w terminie 14 dni od daty urodzenia, natomiast zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty śmierci.

Osoba pragnąca otrzymać dokumentację medyczną powinna złożyć pisemny wniosek o jej wydanie w sekretariacie Szpitala. Cena za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej wynosi 0,0002 zł. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 

 

Pierwsza na Pomorzu bezpłatna infolinia onkologiczna

         Telefonując pod bezpłatny numer 800 08 01 64, będzie można uzyskać odpowiedzi na wiele pytań dotyczących choroby nowotworowej, które wahamy się zadać w rozmowie z lekarzem w cztery oczy. Wolontariusze, obsługujący pierwszą tego typu infolinię onkologiczną w regionie, nie tylko podtrzymają na duchu, ale też udzielą wielu praktycznych informacji o profilaktyce nowotworowej, miejscach wykonywania badań czy możliwościach uzyskania pomocy psychologa. Infolinia onkologiczna dla pacjentów i ich bliskich z województwa pomorskiego działa od 1 lutego 2012 r.

 

Więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Centrum Onkologii:

 

 

 

Karta Praw Pacjenta - Pobierz dokument PDF 

 

 

Wniosek o wydanie dokumentacji - Pobierz dokument PDF 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi:

 

gdzie można także znaleźć dodatkowe informacje m.in. na temat wymagań stawianych leczeniu w poszczególnych zakresach.